• Školské poradenské pracoviště

    • Školní poradenské pracoviště (ŠPP) na naší škole zajišťuje poskytování a koordinaci preventivních, pedagogických a poradenských služeb přímo ve škole. Školní poradenské pracoviště poskytuje bezplatné poradenské a konzultační služby žákům, jejich rodičům a pedagogům.  Pomáhá při zvládání a řešení výukových, výchovných i vztahových potíží.

      

     Cíle Školního poradenského pracoviště:

     • kvalitní péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, metodická pomoc a příprava podmínek pro společné vzdělávání
     • připravit podmínky a rozšířit možnosti integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a nadaných žáků
     • průběžná a dlouhodobá péče o nadané žáky
     • minimalizace školní neúspěšnosti, průběžná a dlouhodobá péče o děti s neprospěchem
     • prevence rizikového chování žáků (např. závislosti, agresivita, šikana, rasismus, zneužívání)
     • včasné odhalování nežádoucích projevů chování ve škole
     • prohloubit včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů
     • sledovat účinnost preventivních programů aplikovaných školou a vytvořit metodickou podporu pro jejich vytváření a realizaci
     • poskytování služeb kariérového poradenství
     • přiblížení poradenských služeb poskytovaných ve škole žákům, rodičům i pedagogům
     • poskytnout metodickou podporu učitelům při vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími poruchami
     • vybudovat příznivé sociální klima pro integraci kulturních odlišností a přijímání sociálních odlišností ve škole
     • spolupráce s ostatními poradenskými zařízeními (střediska výchovné péče, pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogická centra, apod.)

      

     S veškerými informacemi poskytnutými v rámci činnosti ŠPP je nakládáno v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

      

     Školní poradenské pracoviště na naší škole tvoří:

     výchovní poradci:

     Mgr. Romana Komoňová - 1. stupeň

     konzultační hodiny: dle předchozí domluvy, komonovar@2zsmtrebova.cz                                          

     Mgr. Bc. František Zeman - 2. stupeň

     konzultační hodiny:dle předchozí domluvy, zemanf@2zsmtrebova.cz

     Zajišťují:

     • organizaci péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
     • organizaci péče o mimořádně nadané žáky
     • organizaci péče o žáky s individuálním vzdělávacím plánem
     • koordinaci poradenských služeb ve škole
     • pomoc při výběru střední školy a volbě povolání
     • řešení problémů spojených se školní docházkou
     • řešení problémů spojených se školním neprospěchem
     • pomoc při řešení výchovných a výukových problémů žáků

      

     školní metodici prevence

     Mgr. Gabriela Krejčí - 1. stupeň

     konzultační hodiny:dle předchozí domluvy,  krejcig@2zsmtrebova.cz

     Mgr. Vladimíra Schmidtová - 2. stupeň

     konzultační hodiny:dle předchozí domluvy, schmidtovav@2zsmtrebova.cz

      

     S čím se na ně můžete obrátit:

     • nezdravé vztahy v kolektivu třídy a mezi žáky školy
     • experimenty žáků s návykovými látkami
     • vandalismus, krádeže, ničení osobních věcí žáků ve škole
     • fyzické a psychické ubližování a slovní napadání žáků ve škole
     • projevy rasové a menšinové intolerance
     • domácí násilí a sexuální zneužívání a další problémy ovlivňující vzdělávání a výchovu žáků

      

     Cílem nás, pedagogů, je vytvořit pozitivní atmosféru a přispět ke zdravému vývoji Vašich dětí. Aby naše práce byla úspěšná, potřebujeme komunikovat a spolupracovat s vámi, rodiči, protože Vy znáte své děti a jejich potřeby nejlépe. Prosím, obracejte se na nás se záležitostmi, které vnímáte jako problematické, abychom mohli hned v zárodku zachytit jakékoliv nezdravé projevy v prostředí třídy Vašeho dítěte či celé školy.

      

      

     školní speciální pedagog

     Mgr. Monika Zemanová

     tel. 739 294 496, zemanovam@2zsmtrebova.cz

     konzultační hodiny dle předchozí domluvy

     Zajišťuje:

     • vedení předmětu speciálně pedagogická péče
     • depistáž, diagnostiku a nápravu specifických poruch učení a chování
     • poskytování podpory pro žáky vyžadující podpůrná opatření z důvodu zdravotního postižení
     • spolupráci při vytváření plánu pedagogické podpory a pomoc při realizaci individuálního vzdělávacího plánu (IVP)
     • reedukační a intervenční činnosti v prostředí školy
     • vyhodnocení získaných dat o potřebě podpůrných opatření u žáků
     • odborné činnosti orientující se na žáky, rodiče a pedagogy - spolupráce se školskými poradenskými zařízeními (PPP, SPC, středisky výchovné péče, apod.)
     • metodickou pomoc a spolupráci při vytváření plánu pedagogické podpory a pomoc při realizaci IVP
     • kontaktní činnosti zaměřené na jednotlivce a skupiny žáků se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo vzniku problémů v osobnostním a sociálním vývoji
     • provádění speciálně pedagogických nápravných, reedukačních a kompenzačních činností s jednotlivci i skupinami žáků
     • spolupráce s asistenty pedagoga a jejich podpora
     • pomoc při vytváření programů integrace a inkluze žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

      

     Schůzky se speciálním pedagogem je nutné dohodnout předem. 

      

     Tým poradenských pracovníků na naší škole úzce spolupracují s třídními učiteli, s asistenty pedagoga, s vedením školy i s dalšími poradenskými zařízeními.