• Historie školy

    • Základní škola Moravská Třebová Palackého 1351 zahájila svoji výchovnou a vzdělávací činnost 1. září 1975.

     1 .Úplnost a velikost školy

     Základní škola Moravská Třebová, Palackého 1351, je velká městská škola sídlištního typu, která zahájila provoz v roce 1975. Škola je zřízena jako příspěvková organizace s právní subjektivitou. Zřizovatelem je obec na základě rozhodnutí č.j.10/S/24101995 zastupitelstva Města Moravská Třebová k 1.lednu 1996. Nová úprava zřizovací listiny je dána usnesením města Moravské Třebové č. 827/Z/010210 ze dne 1.2.2010.

     Základní škola je úplnou základní školou se 3 třídami v ročníku. Průměrný počet žáků ve třídách se pohybuje kolem 22. Spádová oblast školy zahrnuje především oblast sídliště Západní a městskou část Udánky. Povinnou školní docházku plní na škole celá řada dětí i z jiných částí Moravské Třebové a dalších obcí regionu. Procentuální podíl žáků z okolních obcí se pohybuje kolem 10%.

     Ve školním roce 2020/2021 plnilo ve škole povinnou školní docházku v průměru něco kolem 645 žáků. Schválená kapacita školy k 1.9.2021 je 630 žáků. Součástí školy jsou školní družina se školním klubem a školní jídelna, jejichž služby jsou využívány a rodiči chápány jako nezbytná součást péče o děti.

     Školní jídelna zajišťuje přípravu obědů pro své žáky, žáky Základní školy Moravská Třebová, U Kostela, závodní stravování pro své zaměstnance a zaměstnance zmíněné školy. Kromě toho v rámci doplňkové činnosti poskytuje stravu i cizím strávníkům.

     2.Vybavení školy (materiální, technické, hygienické)

     Celý školní areál leží na okraji města u velkého sídliště. Budova školy je tvořena šesti pavilony, včetně školní družiny a školní jídelny.

     K dispozici je 41 učeben,10 z nich jsou odborné učebny. Nově zrekonstruované učebny informatiky, fyziky, chemie  a přírodopisu, 14 učeben s interaktivní tabulí, dvě jazykové učebny a jedna učebna hudební výchovy, učebna výtvarné výchovy, pěstitelství, učebna praktických činností, kuchyňka, učebna robotiky a keramická dílna. Třídy jsou rozmístěny ve dvou budovách do 3 podlaží. Školní budova má prostorné světlé chodby, využitelné pro regenerační fázi výchovně vzdělávacího procesu - pro odpočinek o přestávkách. Interiér školy je vyzdoben bohatou vnitřní zelení a žákovskými pracemi a nástěnkami.

     Tělesná výchova má k dispozici dvě tělocvičny (větší s umělým povrchem a horolezeckou stěnou) a bazén, školní hřiště, které tvoří atletická dráha (300 m ) s umělým povrchem, sektor pro skok daleký se stejným umělým povrchem, sektor pro vrh koulí a kladivem, víceúčelové hřiště, jehož povrch tvoří umělý trávník a víceúčelové hřiště s umělým povrchem u centrálních šaten. Všechny prostory jsou bohatě využívány v podvečerních a večerních hodinách veřejností a oddíly Tělovýchovné jednoty Slovan Moravská Třebová a kroužky DDM.

     Pěstitelství využívá školní pozemek se skladem nářadí.

     Nedílnou součástí práce školy je školní knihovna koncipovaná jako informační centrum školy. Jsou zde soustředěny všechny knihy a časopisy, je zde přístup na Internet . Každý žák si může informaci vyhledat a na místě i zpracovat ( počítač, tiskárna). V knihovně je asi 5000 svazků.

     Školní družina má 6 samostatných oddělení. Děti mohou využívat prostor školního hřiště, který je upravený pro mladší žáky. V areálu školní družiny je keramická dílna vybavená keramickou pecí a hrnčířským kruhem. Toto zázemí využívají i oddělení školního klubu.

     Pro rekreaci dětí o velkých přestávkách slouží venkovní prostranství s asfaltovým povrchem a nově vzniklé víceúčelové hřiště.

     Přístup do venkovního sportovního areálu v odpoledních hodinách i o volných dnech je permanentně možný. Na hřišti v odpoledních a podvečerních hodinách jsou správci, kteří kromě dohledu i půjčují sportovní náčiní. Náklady na tento provoz hradí Technické služby města Moravské Třebové.

     Škola je vybavena cca 110 počítači propojenými v síti s připojením k Internetu. Ve všech třídách je počítač připojený do školní počítačové sítě. Velká část tříd je vybavena interaktivní tabulí, dataprojektorem, televizorem, videem nebo DVD přehrávačem.

     Většina vyučujících má své kabinety, z nichž některé jsou vybaveny počítači. Na škole jsou dvě sborovny, které jsou vybaveny PC zapojenými do sítě s volným přístupem na Internet.

      3. Pedagogičtí pracovníci

     Ve škole pracuje kolem 47 učitelů a 6 vychovatelek školní družiny a školního klubu. Ve škole pracuje speciální pedagog a pro vzdělávání využívá škola také práci asistentů pedagoga. Výuka na 1. stupni je plně aprobovaná ( s výjimkou výuky  některých hodin cizích jazyků, ty vyučují většinou učitelky 1. stupně, jež absolvovaly studium v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků), na 2. stupni je většina předmětů vyučována plně aprobovaně.

     Na škole je zřízeno školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP) poskytovalo poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. K hlavním cílům ŠPP patří iniciace aktivit vedoucích k vylepšení sociálního klimatu školy - posílení pozitivních vztahů mezi všemi subjekty školy, rozšíření oblastí primární prevence a zkvalitnění péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

        4. Spolupráce s rodiči a jinými subjekty

     Rodiče dostávají informace o výsledcích vzdělávání prostřednictvím školního informačních systému EduPage, žákovských knížek, na třídních schůzkách, konzultačních hodinách, na internetových stránkách školy, případně osobně či telefonicky dle přání rodičů (zák. zástupců). Pro rodiče a veřejnost škola každoročně pořádá Den otevřených dveří, akademie, Vánoční jarmark, besídky na 1. stupni….

     Ta je vedením školy informována o činnosti školy, o výsledcích vzdělávání, záměrech a dalším rozvoji. Rodiče se též vyjadřují k aktuálním problémům vzdělávání a výchovy dětí.  

     Na základě zákona č. 561/2004 Sb. § 167 a §168 zřizovatel zřizuje školskou radu. Ve školské radě zastupují školu 3 členové zvolení pedagogickými pracovníky školy, 3 členové jsou  zákon. zástupci žáků a 3 členové jsou zvoleni z řad zřizovatele. Ta je vedením školy informována o činnosti školy, o výsledcích vzdělávání, záměrech a dalším rozvoji. Rodiče se též vyjadřují k aktuálním problémům vzdělávání a výchovy dětí.  

     V oblasti kulturních akcí spolupracuje škola prostřednictvím s  městskou knihovnou,  muzeem a DDM v Moravské Třebové dále pak v oblasti prevence s policií ČR, městskou policií, PPP v Ústí nad Orlicí…., Úřadem práce v Mor. Třebové .

     Škola slouží jako zázemí pro činnost kroužků Domu dětí a mládeže v Moravské Třebové, bazén i k výuce další moravskotřebovské školy, školní hřiště využívá k výuce moravskotřebovské gymnázium.

     Výrazná je také spolupráce s Tělovýchovnou jednotou Slovan Moravská Třebová. V rámci smlouvy o pronájmu  je školní tělovýchovné zařízení využíváno pro sportovní a rekreační aktivity moravskotřebovské populace a činnost některých oddílů.

      Dosavadní ředitelé školy:

     Mgr. Miroslav Navrátil 

     1.9.1975-31.7.1987

     Mgr. Bohuslav Valas 

     1.8.1987-29.9.1993

     Mgr. Daniela Vykoupilová

     1.10.1993-31.7.1994 /pověřena řízením školy/

     Mgr. Josef Orálek

     1.8.1994 - 30.6.2007

     Mgr. Petr Vágner

     15.8.2007-