• Speciální pedagog

    • Mgr. Monika Zemanová

     tel. 739 294 496,

     zemanovam@2zsmtrebova.cz

     konzultační hodiny dle předchozí domluvy

      

     Zajišťuje:

     • vedení předmětu speciálně pedagogická péče
     • depistáž, diagnostiku a nápravu specifických poruch učení a chování
     • poskytování podpory pro žáky vyžadující podpůrná opatření z důvodu zdravotního postižení
     • spolupráci při vytváření plánu pedagogické podpory a pomoc při realizaci individuálního vzdělávacího plánu (IVP)
     • reedukační a intervenční činnosti v prostředí školy
     • vyhodnocení získaných dat o potřebě podpůrných opatření u žáků
     • odborné činnosti orientující se na žáky, rodiče a pedagogy
     • spolupráce se školskými poradenskými zařízeními (PPP, SPC, středisky výchovné péče, apod.)
     • metodickou pomoc a spolupráci při vytváření plánu pedagogické podpory a pomoc při realizaci IVP
     • kontaktní činnosti zaměřené na jednotlivce a skupiny žáků se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo vzniku problémů v osobnostním a sociálním vývoji
     • provádění speciálně pedagogických nápravných, reedukačních a kompenzačních činností s jednotlivci i skupinami žáků
     • spolupráce s asistenty pedagoga a jejich podpora
     • pomoc při vytváření programů integrace a inkluze žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

      

     Schůzky se speciálním pedagogem je nutné dohodnout předem.