• Sportovní třída

      • Co nabízíme

       • pestré náplně hodin tělesné výchovy zacílené na všestranný rozvoj pohybových schopností a dovedností bez preference jednostraného zaměření
       • zachování hodinové dotace stěžejních předmětů
       • zabezpečení výuky tělesné výchovy erudovanými učiteli s trenérskými kvalifikacemi a zkušenostmi
       • 4 hodiny tělesné výchovy týdně
       • spolupráce se sportovními oddíly ve městě
       • vynikající vlastní sportovní zázemí (atletický stadion, dvě tělocvičny, bazén a dvě víceúčelová hřiště)
       • Každoročně možnost účasti na lyžařském výcviku a sportovních soustředěních zaměřených např. na cykloturistiku, zážitkové aktivity, horskou turistiku
      • Nábor žáků

      • V následujícím školním roce 2023/2024 budeme opět otevírat
       v 6. ročníku třídu s rozšířenou výukou tělesné výchovy. Jsme škola s dlouhodobou systematickou prací v oblasti sportu a tělesné výchovy, s významnými sportovními úspěchy i v celorepublikovém měřítku.

       Ve spolupráci školy s trenéry a rodiči je předpoklad dosahování lepších studijních výsledků. Pravidelné sportování je kromě výkonostního růstu a zdravotního hlediska nejlepší prevencí rizikového chování dětí a mládeže a také smysluplným využíváním volného času.